Cast

 

Dit is Sywart
Sywart: Ik spylje Judith, de frou fan Sywart (Toos Tadema)
Fyn ik leuk: Knakwoarst fan Unox, Poeiermolke fan Frico
Útdaging yn de soap: Ik wol graach in hûn mei Sywart
Myn dream: Beroemd wurde
Favorite útspraak: 'I love my Slicer Dicer' Sywart: Bettine, mem fan Sywart (Aleida Fennema)
Fyn ik leuk: Reizgje
Myn dream: Wrâldreis meitsje
Favorite útspraak: 'In dei net lake is een dei net libbe'
 

 

Sywart: Anko, beste freon fan Sywart (Jacob Hoekstra)
Fyn ik leuk: Gesellichheid, sa os darten en sûpe
Útdaging yn de soap: Ik sjoch it wol!
Myn dream: Ryk wurde
Favorite útspraak: 'Sa suwat'Sywart: Egbert, heit fan Sywart (Piet van der Veen)
Fyn ik leuk: Mei de caravan op paad
Útdaging yn de soap : Ik wol graach pake wurde yn de soap
Myn dream: In gruttere rol yn Sywart, de soap
Favorite útspraak: 'Is't net in plaatsje?'

 

Sywart: Freya , grutte leafde fan Sywart 
Fyn ik leuk: Sywart
Útdaging yn de soap: Sywart ut syn ferskrikkelyke nep wrâld helpe
Myn dream: Skrieuwster wurde
Favorite útspraak: 'Of ik fyn in wei, of ik meitsje in wei'Sywart: Bart, de bakker (Matthijs Mud)
Fyn ik leuk: Puddingbroadsjes
Útdaging yn de soap: Fia in "Gouden Gurbe". "Gouden Keal" op nei de Oscars yn Hollywood
Myn dream: Meast droech...

Favorite útspraak: "Noch ien?" 
 

Sywart: Boargemaster (Piet Gerbens)
 
 

Sywart: Cornelia (Coba Sinnema)
Fyn ik leuk:  Dat Wubbe sa  mooi spilet 
Útdaging yn de soap: Dat George Cloony in gastrol krijt en ik in scene mei him spielje 
Myn dream: Dat ik noch lang toneel spylje mei… 
Favorite útspraak: Wat binne we MOAI fourt net Sywart: Euginia (Baukje van Wieren)
Ik vind het geweldig om in deze soap mee te spelen. 
Mijn grootste drrom is toch om één keer in Theater Carré op te treden. en Ik zou het een uitdaging vinden om een duet te zingen met de burgemeester, op het plein.

 
 

Sywart: Janycia (Jelsche Kooistra)
Fyn ik leuk: Mannen yn pak
Útdaging yn de soap: Dat ik stoer, cool en sexy bin!
Myn dream: Stewardess yn it fleantúch en mei Sywart op fekânsje gean nei Quito!
Favorite útspraak: 'Leave santjin...!'Sywart: Karel, buorman fan Sywart 

Sywart: Karin, buorfrou fan Sywart (Ida van der Meer)
Fyn ik leuk: Myn bernsbern!!!
Ú
tdaging yn de soap: Noch gjin idee....
Myn dream: Die wolst wol witte! Mar.... die fertel ik lekker net!
Favorite útspraak: “ Elk nadeel heb zijn voordeel”Sywart:  Kees, de krantejonge (Auke Stuiver)
 

Sywart: Pastoar Pieters
Fyn ik leuk: Ik fyn hielendal neat leuk!
Útdaging yn de soap: Ik soe leaver in hiele oare rol ha wolle yn de soap, as noch better: de regisseur!
Myn dream: In pastoar hat neat dreamen, hy moat leauwe. No ik leauw yn de echte wrâld wer't we keihurd foar inoar binne!
Favorite útspraak:  'Lit ús bidde...'

Sywart: Rebecca (Wendy Alberts)


 

 
 

Sywart: Renate (Marijke Sinnema)

 
 

 
 

Sywart: Strjitfeier (Klaas Wybrandi)

 

 

 

Funksje: Chauffeur (Wytse Kooistra)


Namme: Rutger
Funksje: technikusNamme: Simon
Funksje: technikus
Fyn ik leuk: Dynacord
Útdaging: Noch lang de soap mei mogelik meitsje kin...
Myn dream: Yn in kano de wrâld oerfarre
Favorite útspraak: 'Meitsje net alle fouten sels, jou dien kollega's ek in kâns'


Namme: Olaf
Funksje:  Regisseur

Namme: Marthe
Funksje: Regy-assistine Namme: Cor Pijl
Funksje: Befeiliger Studio Warstiens

 

 
 

Namme: Dennis Pijl
Funksje: Befeiliger Studio Warstiens 

 

Namme: Aukje Sinnema
Fuksje: Gastfrou Mediapark Wergea
Fyn ik leuk: Ûlen. Dat bin ek nachtdravers en se binne snoad, lyk as ik!
Útdaging: In (leafdes)sêne mei Johnny Depp.. Of spilet dy net yn'e serie?
Myn dream: Neidat ik folledich eigenaar wurden bin fan Mediapark Wergea is myn dream om ek Hilversum oer te nimmen en oanslútend fansels in lokaasje yn it saneamde Hollywood 
Favorite útspraak: 'Don't cry because it's over, smile because it happened!'

Namme: Wietske Velde
Funksje: Gids locatie Wergea
Fyn ik leuk: Ik bin fan fan Judith
Útdaging: Stand-in wurde fan Judith
Favorite útspraak: 'Wees wijzer, koop een Slicer Dicer!'Namme: Rudi de Lange
Funksje: Gids locatie Wergea
Fyn ik leuk: Muziek van Meatloaf 
Favorite útspraak: "Och heare me tiet!"

Namme: Bas Stienstra
Funksje: Fotograaf
Namme:Mikhail Loonen
Funksje: Gids
Vind ik leuk: wintersport, fietsen, ouwehoeren en gezelligheid
Uitdaging: Ea noch eens perfect leren snowboarden. En een snowboardhunk worden.
Mijn droom: Die kan ik me al meer dan 10 jaar nooit herinneren.
Uitspraak: Epibreren kun je leren.
 

Namme: ûnbekend
Funksje: Mascotte 

 
Reacties fan Sywart fans:
 

Namme:       Grietje Klaver       Datum: 25 maart 2013
Ik sil my efkes foarstelle! Ik bin Grietje, dé meeegaaa fan fan Sywart!
 Ik folchje de soap no in oantal jierren en Sywart is echt myn held! Hoe't hy is, hoe't hy docht, syn praten echt alles! I love Sywart!!! Foaral de jierren fyftich sfeer die de soap azemet fyn ik geweldich! Der hald ik fan. Ik kom ek seker nei de besikers dei yn juni. Liket my geweldich om alles fan tichtby te sjen! Sywart syn wrald, syn thûs! Hooplik krij ik de kans om hiel ticht by Sywart te 

wêzen. Oowwhh, dat liket my fantastysk.. En Olaf fansels de regisseur wol ik ek graach moetsje. Wat as hy dit net betocht hie, dan hie ik Sywart noait kinnen!! En Judith fansels, syn frou. Sy sit alledagen tichtby him. Ik wol har safolle freechje oer Sywart want sy wit echt alles fan him. Myn dream is om oait de rol fan Judith oer te nimmen. Dan wurd ik Sywart syn frou! Geweldich, dan bin ik en beroemd en "troud" mei de man fan myn dreamen!!!

Namme:   Esther Dijkstra            Datum: 3 maart 2013
Neist dat ik fan bin fan Sywart, folgje ik ek alles fan GSTS! En ot ik noch ris de kans krij om ergens ien meite spylje, bygelyks as figurant, wol ik dat it publyk der om laitsje kin! Ik sis altiid mar sa: 'Doch mar gewoan, dan dochst gek genoach!'Namme:   Marijke Veenstra            Datum:4 januari 2013
Sywart is cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 
 
 
Namme:   Femke Lantinga          Datum: 28 december 2012
I LOVE SYWART!