Bywenje?

Lês hjir it lêste nijs.

Sywart, de soap live meimeitsje?
Dat kin! Sywart, de soap wurdt yn juny 6x opfierd:

Woansdei 12 juny: premiêre
Freed 14 juny: foarstelling 2
Sneon 15 juny: foarstelling 3 = útferkocht!
Tiisdei 18 juny: foarstelling 4
Tongersdei 20 juny: foarstelling 5
Freed 21 juny: foarstelling 6 = ekstra kaarten!

De oanfangstiid is alle jûnen om 20:30 oere.

Bestel no kaarten; €17,= p.s. (it 16 siden dikke programmaboekje krije jo der op ta!)
Klik op de link hjirûnder of op de griene button rjochts boven yn it skerm.
Bestelle fia de telefoan kin ek: (058) 255 12 02 (alle dagen tusken 19:00 en 20:00 oere).
De live útsjoeringen fine plak yn Studio Warstiens. Fanút Mediapark Wergea wurdt eltsenien nei Studio Warstiens ferfierd.

Bestel kaarten