Bestelle

De kaarten kostje 17 euro it stik. 
Bestelle fia de telefoan kin ek: (058) 255 12 02 (alle dagen tusken 19:00 en 20:00 oere).
De live útsjoeringen fine plak yn Studio Warstien. Fanút Mediapark Wergea wurdt eltsenien nei Studio Warstiens ferfierd.
De oanfangstiid is alle jûnen om 20:30 oere.

Sneon 15 juny is útferkocht!
Ekstra kaarten yn de ferkeap foar freed 21 juny!

Namme:
Adres:
Postkoade:
Wenplak:
E-Mail adres: *

 

Woansdei 12 juny
Freed 14 juny
15 juny (Utferkocht!)
Tiisdei 18 juny
Tongersdei 20 juny
21 juny

 

Berjocht:

Klik hjir foar it lêste nijs oer Sywart.